Jaké přináší franchising výhody?

• Franchisová organizace v sobě spojuje výhodné aspekty velké firmy i výhody individuálního podnikání, zachování právní a ekonomické subjektivity a relativní nezávislosti a možnost podnikatelské seberealizace příjemce.

• Franchisové partnerství je založeno na intenzivní spolupráci a vertikální dělbě práce, opírá se o oboustranný zájem o prosperitu, efektivně kombinuje systémové know-how poskytovatele a povinnost příjemce jednat předepsaným způsobem.

• Franchising dává malým nebo novým firmám jejich zapojením v řetězci možnost získat podobné konkurenční výhody jako mají silné, velké a zavedené firmy. Zapojením v franchisovém systému příjemce získává právo užívat jeho ochrannou známku nebo obchodní jméno a jednotným vystupováním využívat společné image velké a zavedené firmy a její tržní pozice.

• Prostřednictvím velikosti a hustoty celkové sítě může příjemce jako její člen uplatnit vůči dodavatelům při nákupu surovin, zařízení a služeb výhodnější vyjednávací pozici velké firmy a získat výhodnější nákupní ceny a podmínky.

• Franchising využívá individuální zájem příjemce o prosperitu firmy a celého systému, jeho lokální znalost prostředí a vazbu na zákazníka. Umožňuje v rámci systému využívat i necenové konkurenční faktory, jakými jsou šíře, flexibilita a rychlost nabídky, dodací podmínky, záruky nebo nejrůznější doplňkové služby.

• Vzájemné vztahy obchodních partnerů jsou ve franchisingu založeny na dlouhodobě uzavírané (5 - 20 let) písemné smlouvě, obsahující systém práv i povinností a dohodnutý způsob vzájemné kompenzace (finanční i nefinanční) - výhodný dlouhodobě pro obě strany.

• Intenzivní spolupráce a poradenská podpora poskytovatele v rámci systému zmenšuje propastný rozdíl v úrovni managementu (plánování, organizace, účetnictví) malého podniku a velkých organizací.

• Franchisová forma podnikání ve srovnání se samostatným podnikáním dosahuje relativně vysoké rentability vloženého kapitálu a krátké návratnosti investic.